Veehouderijcontroles van start

Toezichthouders van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) bekijken vanaf januari tot en met april de erven van ruim 450 Noord-Hollandse veehouderijen. De toezichthouders bekijken of veehouders voldoende maatregelen hebben getroffen om te voorkomen dat resten mest en veevoer in het oppervlaktewater belanden. Het doel van het toezicht is om problemen in kaart te brengen en uiteindelijk te verhelpen.

Schoon oppervlaktewater is niet alleen van belang voor de agrarische sector, maar voor iedereen. Stoffen die vanuit mest en veevoer in het grondwater terechtkomen kunnen een forse groei van algen en waterplanten tot gevolg hebben, dit belemmert de doorstroming en gaat ten koste van vissen en planten. HHNK benadrukt in een bericht dat de jaarlijkse controle extra voorzichtig wordt uitgevoerd om de verspreiding van het coronavirus en vogelgriepvirus te voorkomen. Pluimveehouderijen worden niet fysiek bezocht.

Naast maatregelen voor het oppervlaktewater, wordt er ook op toegezien dat de juiste mestvrije zone wordt gehanteerd bij het uitrijden van mest. Als een bezoek aan het erf noodzakelijk is, dan wordt in samenspraak bekeken naar onder andere hoe de lozing van het melkspoelwater en de opslag van mest en het veevoer is geregeld. Ook wordt het afvalwater van nevenactiviteiten – zoals een kleine boerencamping – gecontroleerd.

De toezichthouders komen niet alleen om te controleren, maar geven ter plaatse ook praktische tips en adviezen. Voor meer informatie over de maatregelen voor veehouderijen, neem contact op via het e-mailadres handhaver@hhnk.nl of via het algemene nummer 072-582 82 82.