Groen licht voor seniorenwoningen Tarwestraat

Op de plek in de Tarwestraat (Purmer-Noord) waar eerst schooltuinen lagen, moeten 21 sociale huurwoningen verrijzen, speciaal voor senioren. Maar voor de plannen kunnen worden gerealiseerd, moet eerst het bestemmingsplan worden aangepast. In de commissievergadering van donderdagavond werd het voorstel van het college besproken en de overgrote meerderheid van de partijen kon zich erin vinden.

Het ontwerpbestemmingsplan was al in de zomer van 2022 klaar en ter inzage voor de inwoners. Er kwamen destijds tien reacties op het voorstel en dat heeft er toe geleid dat het bestemmingsplan werd aangepast. Belangrijkste veranderingen: het aantal woningen werd verminderd van 26 naar 21 en de groenstrook bij de achtertuinen van bewoners van de Tarwestraat werd vergroot. Dat het voorstel pas een jaar later op de agenda van de commissievergadering staat heeft volgens het college alles te maken met onderbezetting en uitval van ambtelijk personeel.

Insprekers

Ondanks de aanpassingen blijken bij omwonenden toch de nodige bezwaren te bestaan over het plan. Zes insprekers kwamen met een waslijst aan kritiekpunten: een te korte periodeom het plan te kunnen beoordelen, geen woningen maar de schooltuinen terug voormilieueducatie, zorgen over wateroverlast door de verstening, een negatief schaduweffect inde achtertuinen door de hoogte van het nieuwe gebouw, meer geluidsoverlast, tegen sociale huur.

Maar het belangrijkste punt van kritiek was wel de participatie van de omwonenden in het traject. Of liever, het gebrek er aan, aldus de omwonenden. Er werd niet naar hen geluisterd, was de teneur van de kritiek. Wethouder Saaf weerlegde met voorbeelden die kritiek en vond dat het participatieproces goed was verlopen. “Participatie betekent niet een op een overnemen van ideeën. Er is goed naar de mensen geluisterd.”

Algemeen belang

Frank Schaaij (Fractie Schaaij) verwoordde wat bijna alle partijen in de commissie naar voren brachten: ‘Wij hebben begrip voor de belangen, maar het is onze taak om naar het algemeen belang te kijken.” Alleen de fractie van PB21 gaf aan tegen te zullen stemmen, Forum voor Democratie en Leefbaar Purmerend willen zich intern nog eens over het onderwerp buigenen komen er in de raadsvergadering op terug.

Foto: aangeleverd