Huisvesting van statushouders in Purmerend; een fikse uitdaging

Onlangs deed het provinciebestuur van Noord-Holland een dringend verzoek aan het kabinet om te praten over de huisvesting van statushouders. Reden; de verdubbeling van het aantal verblijfsgerechtigden ten opzichte van 2020 dat dit jaar onderdak moet krijgen. Veel gemeenten in de provincie zullen niet aan de taakstelling kunnen voldoen. Een woordvoerder van de gemeente Purmerend laat weten: ‘ Wij staan voor een fikse uitdaging. Zoals het er nu naar uitziet, kan er niet aan de taakstelling worden voldaan.  Er is ook hier een flinke wachttijd voor een woning, vooral in de sociale huursector’.  

Dubbele taakstelling 2021

De verdubbeling van de taakstelling voor dit jaar is het werk van een speciale taskforce die bij de Centrale Opvang Centra (COA’s) de achterstand in asielaanvragen moest wegwerken. Dat heeft geleid tot een groot aantal afhandelingen in korte tijd. Het aantal statushouders waarvoor dit jaar nog huisvesting gezocht moet worden, is daardoor extra groot. De provincie schat in dat met de verdubbelde taakstelling, die het Rijk nu de gemeenten oplegt, ongeveer 70% van de 42 gemeenten in de problemen komt. Belangrijkste oorzaken; het tekort aan sociale huurwoningen en minder mensen die verhuizen. Provinciale Staten signaleert ook dat Noord-Holland een onredelijke hoge taakstelling voor haar kiezen krijgt. Hoger dan vier andere provincies bij elkaar.  

Ook provincie machteloos

Kunnen gemeenten niet voldoen aan hun taakstelling, dan komen ze onder toezicht van de provincie. Provinciale ambtenaren nemen dan de taak van de gemeenten over waarbij zij, zo is de verwachting, tegen dezelfde huisvesting schaarste oplopen als de gemeenten. Gedeputeerde Loggen (VVD) van de provincie: ‘Ook wij als provincie kunnen geen ijzer met handen breken. Het tekort aan betaalbare woningen wreekt zich overal. Vandaar dat wij dit overleg met het kabinet willen’.  

Het tekort aan betaalbare woningen wreekt zich overal

• Gedeputeerde Loggen (VVD)

Purmerendse cijfers

De verdubbeling waar de centrale overheid op aan stuurt, treft ook Purmerend. Voor 2021 gaat het om 118 personen aan wie een onderdak geboden moet worden. Iets meer zelfs dan een verdubbeling ten opzichte van 2020. Toen ging het om 55 personen met een verblijfsvergunning.  

Memo van het college over aanpak

Inmiddels hebben Burgemeester en Wethouders (B&W) van Purmerend aan de raad laten weten dat de huisvestingsproblematiek voor statushouders met alle gemeenten uit Zaanstreek-Waterland wordt opgepakt. In de Nieuwsbrief Regionale aanpak Huisvesting en Inburgering statushouders van 15 juni staat dat de verhoogde taakstelling niet mag niet leiden tot oplopende wachttijd voor sociale huurwoningen. Onder die voorwaarde wordt in de zomer onderzocht waar eventueel, sobere tijdelijke woningen neergezet kunnen worden en woningbouwplannen versneld kunnen worden. In september komt het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad.