Lanceringsbijeenkomst voor Purmerendse Regenboograad; aanmelding geopend

Purmerend noemt zich al een aantal jaar regenbooggemeente. De instelling van een regenboograad was er al die jaren bij in geschoten. Daar komt als het aan het college ligt verandering in. Bewoners kunnen zich hiervoor aanmelden.  

‘Een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekuele personen. (lhbti+).’ Dat is volgens  Movisie, het landelijke centrum voor kennis en aanpak van sociale vraagstukken, de definitie van een regenbooggemeente. Een niet beschermde titel. Om aansluiting te vinden bij het adagium van de gemeente om ‘van buiten naar binnen te werken’, heeft wethouder Harry Rotgans het initiatief genomen om een Regenboograad in het leven te roepen. Woensdag 22 februari was een lanceringsbijeenkomst in het Gemeentehuis.

Rotgans: “Deze regenboograad kan gevraagd en ongevraagd het college van advies dienen over onderwerpen die met dit thema te maken hebben. Want ook wij constateren helaas dat onze gemeente wat dat betreft nog geen veilige gemeente is ”.

Tekst gaat verder onder de video. Enkele maanden terug sprak Harry Rotgans tijdens Raadszaken over de Regenboograad.

Discussie

In het eerste deel van de bijeenkomst wordt vooral gesproken over het procesmatige van de raad. Het is de bedoeling dat deze uit vijf personen komt te bestaan. Al is er tijdens de eerste bijeenkomst discussie over dit (lage) aantal. Ook de evenredigheid van de samenstelling is onderwerp van gesprek. De raad zal wat het college betreft periodiek overleg hebben met de wethouder en beleidsambtenaar om hen te informeren over wat er zoals speelt in de Purmerendse samenleving. “De leden van de raad zitten hierin op persoonlijke titel en deze is uiteraard vrij in het bepalen van zijn eigen regels” aldus Myrthe Born, ondersteunend beleidsadviseur. “Wij verwachten dat ze minimaal zes maal per jaar bijeen zullen komen."

Aanmelden

Bewoners die affiniteit met en kennis of ervaring over dit onderwerp hebben en zitting willen nemen in deze raad kunnen zich vanaf heden bij de gemeente aanmelden. Dat kan tot en met 24 maart. Daarna zullen introductiegesprekken plaats vinden. “We hopen op een divers samengestelde raad”, aldus Myrthe. Wat dat betreft is het hoopgevend dat opvallend veel jongeren deze avond aanwezig zijn. Om de betrokkenheid van de jeugd te stimuleren is het denkbaar dat duo lidmaatschap mogelijk is.

Dat aandacht voor dit onderwerp nog hard nodig is, blijkt als er meer inhoudelijk gesproken wordt. Pestgedrag op school en de consequenties hiervan. De schrijnende verhalen van de aanwezige leerlingen uit het voortgezet onderwijs liegen er niet om.

Bewoners uit Purmerend en Beemster kunnen hun belangstelling voor de regenboograad kenbaar maken via: https://fd8.formdesk.com/gemeentepurmerend/aanmelden_regenboog_raad.

Foto: Geert Heikens