Ondanks bezwaren toch uitbreiding melkveehouderij

Het debat in de commissie Ruimte van donderdag 1 juni over de uitbreiding van de melkveehouderij (580 koeien) aan de Wormerweg 27 eindigde met een ruime meerderheid van de politieke partijen voor het voorstel. Het onderwerp komt terug voor een definitief besluit op de raadsagenda van 29 juni. Een aantal partijen twijfelen nog over hun keuze en willen nader overleg.

Zorgen bij insprekers

Voorafgaand aan het debat gaven insprekers hun mening over de geplande uitbreiding. Daaruit steeg een treurig beeld op over de communicatie tussen de melkveehouder en hun buren. De raadsleden van coalitie- en oppositie partijen waren eensgezind in hun verontwaardiging daarover. Door de enorme omvang, hoogte van de uitbreiding en bestemming voor kuilgras en voer benoemden insprekers zorgen om hun gezondheid, uitzicht en toekomst van het Beemster Werelderfgoed. 

Volgens de regels is alles in orde

Voorstanders van de uitbreiding, raadsleden van het AOV, CDA, Leefbaar Purmerend, PVV en Stadspartij/BPP en VVD, beriepen zich op het argument dat volgens de regels alles in orde is. Woordvoerder Langerijs van Stadspartij/BPP: “Daar komt bij dat ook de Agrarische Beoordelings Commissie, een onafhankelijk positief oordeel afgegeven heeft.” 

Tegenstanders en twijfelaars

Het argument van tegenstanders en twijfelaars werd verwoord door Paarlberg van D66. Paarlberg: “Door de uitbreiding wordt de efficiency van de bedrijfsvoering van de initiatiefnemers verbeterd, maar de belangen van de omwonenden blijven onderbelicht.” Vermeulen (PvdA) noemde dat best ingewikkeld. “Wat mag, hoef je niet altijd te doen”, stelde zij. Ook Van Huizen van GroenLinks somde een aantal belangen op die onderbelicht zijn gebleven, zoals die van natura 2000 gebied Eilandspolder. Hij noemde uitbreiding een actie die tegen de tijdgeest ingaat. 

Albers van GemeentebelangenPurmerend (GBP) twijfelde over de rechtmatigheid van de verleende natuurvergunning. Albers:“ Die is vastgesteld op basis van de PAS (Programmatische aanpak Stikstof), maar daar is door de Raad van State een streep doorgehaald. Klopt dat dan nog wel?”.
De fracties van D66, FvD, GBP, GroenLinks, lijst Schaaij en PB21 komen in de raad van 29 juni met hun definitieve antwoord.

Reactie van wethouder Saaf

Verantwoordelijk wethouder Saaf (PvdA) liet duidelijk merken dat de regels goed zijn toegepast. Saaf: “Beemster is agrarisch gebied, waarin productie plaatsvindt. Zolang iemand voldoet aan de regels, mag die uitbreiden. Van de gebrekkige communicatie hield ze zich verre. Daar heeft de gemeente geen rol in. We kunnen proberen een gesprek tussen de partijen te initiëren, maar we kunnen dat niet afdwingen.” Ze antwoordde Albers (GBP) dat ze bij de Omgevingsdienst NHN de PAS melding gaat achterhalen.