Spelregelkaart Nekkerzoom biedt duidelijkheid voor initiatiefnemers

Zuidoostbeemster heeft vanouds een ander ruimtelijk karakter dan de rest van de polder. Kleinschalige kavels vooral bestemd voor de warmoezerij. Deze historische bestemming heeft zich vertaald in onder meer de infrastructuur en bebouwing. Omdat deze traditie van kleinschalige voedselproductie grotendeels verdwenen is, zijn er initiatieven om de functies wonen, werken en recreëren andere invulling te geven. Om aan initiatiefnemers concreet inzichtelijk te maken wat mogelijk is, is er een 'spelregelkaart Nekkerzoom' ontwikkeld.

Met daarin gebundeld bestaand beleid. Waar mogelijk zal gekeken worden om de kenmerkende historische waarden zoals sloten weer terug te brengen. De samenstellers hebben daarin zes categorieën onderscheiden. Denk bijvoorbeeld aan percelen waar ter compensatie van sloop gebouwd mag worden of gebieden waar gebouwd mag worden omdat er toch al geen sprake is van openheid. Daarnaast zijn er onder andere langs de A7 herbestemmingen van bestaande bedrijvigheid en kunnen maximaal twaalf wooneenheden gerealiseerd worden op 'buitens'.

De zogenoemde spelregelkaart biedt ook duidelijkheid voor bedrijven met een hoge milieubelasting. Het gaat om twee ondernemingen in het gebied. Sanering zou kunnen leiden tot de bouw van maximaal zeventien woningen. voor de sloop van grootschalige gebouwen is het wenselijk om geen of uiterst bescheiden te bouwen. Want zo is de conclusie: sloop zou de gewenste doorzichten weer vergroten. (Tekst gaat verder onder het geluidsfragment)

Commissielid Edwin Paarlberg van D66 sprak in Raadszaken over de spelregelkaart voor Nekkerzoom.

Bepalend voor de bouw

De categorieën zijn bepalend voor de soort bouw. Bijvoorbeeld op de rooilijn en recht op de weg of juist wat verder van de weg af in een meer parkachtige omgeving.

Inmiddels is de termijn van de zienswijze verlopen. Uiteindelijk gaat de spelregelkaart via het gemeentebestuur naar de raad. Het streven is om de kaart in januari of februari voor te leggen.

Foto: Evert Ruis