Stevige discussie over Oekraïners in Purmer Zuid Zuid

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om 1500 Oekraïners in de Purmer ZZ te vestigen, krijgt voorlopig geen steun van de raad. D66, FvD, GBP, PB21, Lijst Schaaij en de PVV spraken zich maandagavond definitief uit tegen het voorstel. De overige partijen zoeken naar een middenweg, dat wil zeggen spreiding van Oekraïners over meerdere locaties. De tijd tot het definitieve besluit eind november gebruiken zij om in hun eigen fracties en onderling te komen tot een alternatief. 

Andere aantallen 

Woordvoerder Grader van de (AOV), herinnerde het college eraan dat het zelf een getal noemt van tussen de 500 en 1500 in de Purmer ZZ. Grader: “Dat betekent realisatie naar behoefte. Als we kiezen voor 750 in Purmer ZZ kunnen we de kans op integratie verhogen.” Hij sloot aan bij het CDA, dat al eerder liet weten daarvoor een wijzigingsvoorstel in te dienen. 

Zorg om Oekraïners 

Van Dam (PvdA) wilde van de discussie over aantallen terug naar de zorg om Oekrainers. “ Vorig jaar hebben we veel ontheemden welkom geheten. Het is jammer dat de sfeer nu kantelt. Het is onze taak om dat te voorkomen. Als we niet ontkomen aan huisvesten in de Purmer ZZ dan niet alles tegelijkertijd en als het even kan voor meerdere doelgroepen zoals spoedzoekers. Tevens moet er gezocht worden naar andere locaties.” Zij pleitte tevens voor permanente bouw en een toekomstvisie. Van Dam: Mensen blijven op de vlucht. 

Tegenstemmers

FvD, Gemeentebelangen Purmerend, PB21, en de PVV stemden tegen met als belangrijkste argumenten dat er in Purmerend al genoeg wordt gedaan en inwoners recht hebben op betaalbare woningen. Van Dam (PvdA) en Boer van Leefbaar Purmerend verweten de PVV nu ineens op te komen voor betaalbare woningen en vroegen zich af waar de PVV was bij de plannen voor de Kooimanweg en Terrazza. Samen goed voor vele (red. 230) sociale huurwoningen. Van Dam: Toen was u afwezig en stemde u tegen.”

Schaaij van lijst Schaaij had zichtbaar moeite met de racistische toon en de verwensingen richting de doelgroep op sociale media. Van Schaaij: ”Ik lees dat mensen bang zijn voor criminaliteit omdat er Oekrainers komen wonen. Dan gaat het om het benoemen van negatieve kenmerken aan een groep vanwege hun afkomst. Ik noem dat racisme en schaam me ervoor.” Overigens is Schaaij tegen het plan. Hij stoort zich aan de geheimhouding, waarvan hij vindt dat het niet past bij een open democratie. Ook D66 stemde tegen. Woordvoerder Edwin Paarlberg: "Begin dit jaar wordt gediscussieerd over de Oostflank met daarin deze locatie. Nu besluiten is voorbarig."  

Reactie wethouder Rotgans (AOV)

Wethouder Rotgans verdedigde het plan door te wijzen op het ontbreken van alternatieve locaties. Rotgans: “Er is geen andere locatie op korte termijn. Door de keuze voor Purmer ZZ kunnen de gewone bouw voorbereidingen op de overige locaties doorgaan. Een tweede locatie stelt ons voor veel problemen en uitdagingen.” Fractiegenoot Grader adviseerde de wethouder naar meerdere locaties te zoeken. De techniek heeft voor alles een oplossing en ‘nood breekt wet’. 

Oproep van Van Selm

Voorafgaand aan de commissie deed burgemeester Van Selm een oproep aan alle aanwezigen om elkaars meningen te respecteren. Van Selm: “ Het gesprek vindt in de raadscommissie plaats. Ik doe een beroep op u om die soepel te laten verlopen. Geen boe geroep of geklap. De commissie rondt de discussie vanavond af. Of dat lukt is in handen van het publiek.” De discussie kon inderdaad zonder noemenswaardige incidenten doorgang vinden.

Foto's: E.Ruis